czwartek, 29 kwietnia 2010

VII temat formacyjny: Miłość jednoczyVII temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość jednoczy -
                                                               
Słowo Życia: JA i Ojciec jedno jesteśmy”(J 10,30)
Rozważanie wspólne: ( J 17, 20-26)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia (kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie (miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie (Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie (Miłość daje zdrowie, to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…).Tworzenie Wspólnoty-domu. (Miłość wzajemna na wzór Trójcy św. przez kenozę, troska o obecność Jezusa Pomiędzy nami, ewangelizacja przez obecność i piękno).Miłość daje mądrość (kto kocha ten jest mądry). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, jednoczy.  
1.Sobór Watykański II o jedności (Dekret o Ekumenizmie)
KATOLICKIE ZASADY EKUMENIZMU
DE 2. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg Ojciec zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, by stawszy się człowiekiem odrodził przez odkupienie cały rodzaj ludzki i zgromadził go w jedno. Syn Boży, zanim ofiarował sam siebie na ołtarzu krzyża jako niepokalaną hostię modlił się do Ojca za wierzących mówiąc: „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17,21), a w Kościele swoim ustanowił przedziwny sakrament Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność Kościoła. Uczniom swoim dał nowe przykazanie wzajemnej miłości i przyrzekł Ducha Pocieszyciela, żeby został z nimi na zawsze jako Pan i Ożywiciel.
A Pan Jezus ukrzyżowany i uwielbiony wylał przyobiecanego Ducha przez którego lud Nowego Przymierza, będący Kościołem, wezwał oraz zgromadził w jedność wiary, nadziei i miłości, jak naucza Apostoł: „Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,4-5).
2. Katechizm Kościoła Katolickiego o jedności.
KKK 813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: "Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": "Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:
Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).
KKK 814 Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiaj różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: "We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

VI temat formacyjny: Miłość rodzi mądrośćVI temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość rodzi mądrość -
                                                               
Słowo Życia: Ty Jesteś Wszystkim, ja jestem niczym”(Ch. L).
Rozważanie wspólne: ( 1 Kor 1,17-31)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia (kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie (miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie (Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie (Miłość to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…).Tworzenie Wspólnoty-domu. (Miłość wzajemna na wzór Trójcy św. przez kenozę, troska o obecność Jezusa Pomiędzy nami, ewangelizacja przez obecność i piękno). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, która daje mądrość.  
1.      Sobór Watykański II o „mądrości”. (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES).
KDK 15 (Godność rozumu, prawda i mądrość). Człowiek słusznie sądzi, że uczestnicząc w świetle Bożej

czwartek, 22 kwietnia 2010

IV temat formacyjny: Miłość uzdrawia (troska o zdrowie duszy i ciała)IV temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość uzdrawia(troska o zdrowie duszy i ciała, zdrowie osoby
i wspólnoty) -
                                                               
Słowo Życia: „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”
(Koh 3,1)

Rozważanie wspólne:(Koh 3, 1-14a)

Po rozważeniu ducha ubóstwa, czyli miłości, która jest komunią, rozważaliśmy temat miłości, która promieniuje, potem mówiliśmy o  apostolstwie i modlitwie. Dziś rozważamy nie tyle aspekt naszej duszy, ale ciała. Troska o swoje ciało to także miłość, potem właściwe podejście do choroby, starości, śmierci i otaczającego nas wszechświata tom temat naszej konferencji.

Wnioski istotne dla nas.

Zdrowie: