Statut Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych. Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988 poz. 714/88/S-61/A-58. Art. 4, oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 312 – 320) i jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.154 ze zm.) i prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2
Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa: Sekretariat Krajowy WKC
ul. Mąkoszy 1 42-200 Częstochowa
§ 3
1. Struktura terytorialna Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmuje obszar Polski z podziałem na podregiony, diecezje i parafie.
a) Podregion Częstochowski – z siedzibą w Częstochowie, swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące diecezje : częstochowską, bielsko-żywiecką, gliwicką, kaliską, katowicką, kielecką, krakowską, legnicką, opolską, sosnowiecką, świdnicką, tarnowską, wrocławską i zielonogórsko-gorzowską;
b) Podregion Ożarowski– z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące diecezje : białostocką, drohiczyńską, ełcką, łomżyńską, łowicką, łódzką, płocką, radomską, siedlecką, warszawską, warszawsko-praską, i włocławską:
c) Podregion Swarzewski – z siedzibą w Swarzewie, swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące diecezje : bydgoską, elbląską, gdańską, gnieźnieńską, koszalińsko-kołobrzeską, pelplińską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, toruńską i warmińską,
d) Podregion Zamojski – z siedzibą w Łabuńkach, swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące diecezje : lubelską, przemyską, rzeszowską, sandomierską i zamojsko-lubaczowską.
2. WKC może rozszerzać się z Polski na inne Kraje, działając za zgodą Rady Krajowej i biskupa miejsca.
§ 4
Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie RP działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Moderatora Krajowego WKC i na podstawie przepisów niniejszego Statutu.
§ 5
Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum symbolizującym krew Zbawiciela.
§ 6
Wspólnota Krwi Chrystusa ma prawo używać własnego logo, hymnu, sztandaru i pieczęci.
§ 7
Wspólnota Krwi Chrystusa działa poprzez swoje organa ustanowione niniejszym Statutem.
Rozdział II
Reguła życia
§ 8
1. Tajemnica Paschalna. Motywem przewodnim życia członków WKC jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej. Formacja WKC zakłada, że członkowie będą uczyli się „dawać w życiu własną krew razem z krwią Chrystusa” (SG 4). Każdy otwiera z miłością swoje serce dla krwawiącego Zbawiciela, mistycznie obecnego w trudnościach, cierpieniach, w samotności oraz niesprawiedliwości i ofiaruje się z Nim Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia świata.
2. „Wołanie krwi”. Wspólnota otwiera się także na „wołanie krwi” płynącej w ludzkich zranieniach. Idzie kochając i służąc przez modlitwę, przez przykład własnego życia i konkretną pomoc.
3. Eucharystia. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa starają się jak najczęściej, nawet codziennie uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Komunię Świętą. Odnowieni w miłości Chrystusa, chcą świadomie być „Mistycznym Ciałem” i „Krwią Chrystusa”. Udział w liturgii eucharystycznej jest dla członków źródłem, z którego czerpią siły i światło do życia Eucharystią w codziennych sprawach każdego dnia. Z tej szczególnej więzi z Jezusem Eucharystycznym wypływa także nabożeństwo, wyrażające się m.in. w osobistych i wspólnotowych spotkaniach z Nim na adoracji Najświętszego Sakramentu.
4. Słowo Boże i modlitwa. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa w ramach codziennej modlitwy wybierają przynajmniej jedną z modlitw do Krwi Chrystusa i praktykują rozważanie Słowa Bożego, by być bardziej wolnymi dla Boga, oceniając wszystkie codzienne sprawy w świetle wieczności. Przez praktykę „Słowa Życia” członkowie grup Krwi Chrystusa pragną coraz wierniej żyć w obecności Boga i wypełniać Jego wolę.
5. Jedność przez Krew Chrystusa. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa dążą do tego, by przez wiarę stawać się duchową rodziną, w której pomagają sobie wzajemnie przez dobra duchowe i materialne (por. Dz. 2, 34-37). Przez ofiarę przelanej krwi, Chrystus pojednał ziemię z niebem i ludzi pomiędzy sobą (por. Kol 1, 20), dlatego wszędzie, gdzie są członkowie WKC starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów (por. J 17, 21).
Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Krew Chrystusa jako prawdziwy skarb serca (por. Mt. 6, 21) uwalnia od przywiązania do dóbr materialnych i pomaga dzielić się z innymi, aby budować Królestwo Boże.
6. Pokora i posłuszeństwo. Krew Chrystusa jest dla członków WKC znakiem miłości Bożej objawionej przez uniżenie się Syna Bożego, który ogołocił samego siebie dla naszego zbawienia stając się człowiekiem (por. Flp. 2, 6n). W duchu tradycji św. Kaspra każdy stara się przede wszystkim o pokorę, która wg słów Świętego jest „bramą wszystkich innych cnót”. Posłuszeństwo Chrystusa aż do przelania krwi na krzyżu (por. Flp. 2 8 ), jest wzorem naszego posłuszeństwa – członków Wspólnoty.
7. Nawrócenie i pojednanie. Chrystus odkupił nas „nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale swoją drogocenną Krwią, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy” (por. 1P 1, 18-19). Świadomi tej wielkiej ceny członkowie WKC podejmują codzienną drogę nawrócenia, aby stać się świętymi, na wzór Tego, który ich powołał (por. 1P 1, 15). Krew Chrystusa przynagla do pojednania z Bogiem, samym sobą i z innymi ludźmi.
8. Wzory życia. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa spoglądają na przykład swoich Patronów, szczególnie na Maryję, którą czczą jako Matkę i Królową Przenajdroższej Krwi, św. Kaspra del Bufalo, św. Franciszka Ksawerego, św. Marię De Mattias, św. Katarzynę Sieneńską. Ich życie przypomina zawsze o powołaniu członków Wspólnoty do świętości i daje nowe siły, do wypełniania swojej misji w Kościele i świecie współczesnym.
Rozdział III
Cele Wspólnoty i sposoby ich realizacji
§ 9
Celami Wspólnoty Krwi Chrystusa są:
1. Osobista formacja członków.
2. Ożywienie życia parafialnego.
3. Apostolstwo modlitwy i ewangelizacja w duchowości Krwi Chrystusa.
4. Budowanie jedności we wspólnocie na wzór Świętej Rodziny.
5. Działalność charytatywno – opiekuńcza.
6. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
8. Obrona życia ludzkiego.
9. Walka o godność każdego człowieka.
10. Promocja chrześcijańskiego modelu rodziny.
§ 10
Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:
1. Osobistą formację członków:
a) Modlitwę do Krwi Chrystusa,
b) Praktykę „Słowa Życia”,
c) Rozważanie Pisma Świętego,
d) Regularne przystępowanie do sakramentu pojednania,
e) Uczestnictwo w Eucharystii,
f) Kierownictwo duchowe,
g) Cotygodniowe uczestnictwo w grupie Krwi Chrystusa,
h) Uczestnictwo animatorów w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym w diecezji,
i) Udział w skupieniach, rekolekcjach, odpustach,
j) Budowanie wspólnoty jako duchowej rodziny,
k) Czytanie literatury pogłębiającej duchowość Krwi Chrystusa.
2. Ożywianie życia parafialnego:
a) Organizowanie i uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu,
b) Pomoc księdzu proboszczowi w pracach na rzecz parafii,
c) Udział w spotkaniach grup Krwi Chrystusa,
d) Włączanie się w działalność apostolską i ewangelizacyjną.
3. Apostolstwo modlitwy i ewangelizację w duchowości Krwi Chrystusa:
a) Dawanie świadectwa przez swoją postawę (życie Ewangelią),
b) Świadczenie o Jezusie działającym przez Słowo Życia,
c) Pomoc w organizowaniu rekolekcji, skupień i pielgrzymek,
d) Udział w ekipie prowadzącej rekolekcje, niedziele misyjne, spotkania,
e) Rozpowszechnianie modlitw i literatury o duchowości Krwi Chrystusa,
f) Współpraca z innymi ruchami chrześcijańskimi w tworzeniu inicjatyw ewangelizacyjnych.
4. Budowanie i troskę o umocnienie jedności we Wspólnocie na wzór Świętej Rodziny:
a) Kształtowanie postawy szacunku i życzliwości osób młodszych i starszych wobec siebie,
b) Wzajemne wspieranie się w potrzebach,
c) Otaczanie opieką osób starszych i niepełnosprawnych.
5. Działalność charytatywno – opiekuńczą:
a) Organizowanie i angażowanie się w pomoc charytatywną,
b) Współpraca z organizacjami i instytucjami, których cele są zgodne z nauką społeczną
Kościoła katolickiego.
6. Pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży:
a) Organizacja rekolekcji, czuwań, adoracji,
b) Spotkania rekreacyjne,
c) Wspólne wyjazdy.
7. Wspieranie inicjatyw i dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa takich jak:
a) Rekolekcje zamknięte,
b) Rekolekcje i misje parafialne ,
c) Działalność domów misyjnych,
d) Hospicjum Santa Galla,
e) Sanktuarium Krwi Chrystusa,
f) Wydawnictwo „Pomoc”,
g) Misje zagraniczne.
8. Obronę życia ludzkiego i godności ludzkiej:
a) Moralna postawa członka WKC poprzez zaangażowanie w akcjach w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
b) Duchowa adopcja,
c) Zawierzenie ludzkiego życia mocy Krwi Chrystusa,
9. Walka o godność każdego człowieka:
a) Zaangażowanie we współpracę z ośrodkami terapii, grupami wsparcia, zakładami karnymi.
b) Wsparcie duchowe, moralne lub materialne.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Wspólnoty Krwi Chrystusa
§11
1. Członkiem WKC może być pełnoletni katolik, który po odbyciu co najmniej rocznego okresu przygotowawczego wyrazi chęć przynależności i zostanie przyjęty.
2. Członkiem WKC może być również osoba niepełnoletnia. Zasady przyjmowania i uczestnictwa w WKC dzieci i młodzieży określają osobne regulaminy.
§12
1. Formacja kandydatów na członków Wspólnoty Krwi Chrystusa odbywa się zgodnie z przyjętym programem formacji oraz szczegółowymi regulaminami.
Program formacji zatwierdzany jest przez Zebranie Krajowe.
2. Spotkania wprowadzające kandydatów do WKC organizowane są przez:
a) Moderatora Podregionu (tzw. dni skupienia dla kandydatów),
b) Animatorów diecezjalnych,
c) Osoby upoważnione przez Moderatora Podregionu.
3. Przyjęcie kandydata do WKC odbywa się, na jego prośbę, w czasie dni skupienia, rekolekcji lub innych spotkań formacyjnych. Nowo przyjęty członek otrzymuje znak Wspólnoty.
§13
1. Wspólnota Krwi Chrystusa obejmuje następujące formy przynależności:
a) Grupy Krwi Chrystusa,
b) Inne formy uregulowane odrębnymi regulaminami.
2. Podstawową komórką życia i formacji Wspólnoty Krwi Chrystusa jest grupa Krwi Chrystusa.
a) Grupy Krwi Chrystusa tworzą członkowie, którzy regularnie spotykają się na rozważaniu Pisma Świętego, wymianie doświadczeń oraz żyją Słowem Życia,
b) Zaleca się, aby grupy Krwi Chrystusa nie były koedukacyjne.
3. Istnieją dwa rodzaje Grup Krwi Chrystusa – grupa modlitewna i grupa misyjna.
a) Grupę modlitewną stanowią członkowie spotykający się cotygodniowo na modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego oraz wymianie doświadczeń. W spotkaniach grupy
uczestniczą również kandydaci w okresie formacji wstępnej.
b) Członkowie grup misyjnych oprócz spotkań właściwych dla grup modlitewnych angażują się w apostolstwo.
§14
1. Odpowiedzialnymi za grupy Wspólnoty Krwi Chrystusa są: pierwszy i drugi animator .
2. Animator wybierany jest spośród członków grupy.
3. Animatorzy grupy uzupełniają się wzajemnie.
4. Osoby będące w związkach niesakramentalnych do czasu uregulowania swojej sytuacji, nie mogą pełnić funkcji animatora we Wspólnocie na wszystkich jej szczeblach.
§15
1. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa mają prawo korzystać z dóbr duchowych Wspólnoty do jakich należą odpusty:
a) w dniu wstąpienia do Wspólnoty,
b) drugi piątek marca,
c) 29.04. – św. Katarzyny Sieneńskiej,
d) 24.05. – Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi,
e) 01.07. – Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa,
f) 14.09. – Podwyższenia Krzyża Świętego,
g) 15.09. – MB Bolesnej, Niewiasty Nowego Przymierza,
h) 21.10. – św. Kaspra del Bufalo.
2. Członkowie WKC zobowiązani są:
a) popierać i czynnie realizować cele Wspólnoty,
b) postępować zgodnie ze Statutem i regulaminami Wspólnoty.
3. Członkostwo ustaje na skutek:
a) rezygnacji członka, który przedstawia pisemną informację Moderatorowi Podregionu o rezygnacji z przynależności do WKC wraz z uzasadnieniem swojej decyzji,
b) wykluczenia członka na podstawie pisemnego wniosku animatora grupy lub parafii.
Rada Podregionu podejmuje decyzję o wykluczeniu członka z przynależności do WKC za:
– przynależność do ruchów i organizacji zakazanych przez Kościół,
– nieprzestrzeganie Statutu WKC,
– dawanie publicznego zgorszenia
c) śmierci członka, o której animator parafialny informuje animatora diecezjalnego, a ten z kolei Radę Podregionu. Animator Rady Podregionu pełniący funkcje sekretarza przekazuje informację Radzie Krajowej.
Rozdział V
Struktura organizacyjna
§16
Władzę we Wspólnocie Krwi Chrystusa sprawują:
a) Zebranie Krajowe,
b) Rada Krajowa,
c) Rady Podregionów,
d) Rady Diecezjalne,
e) Rada Młodzieży .
§17
Kadencja wszystkich władz Wspólnoty Krwi Chrystusa trwa 3 lata.
§18
Najwyższą władzą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Zebranie Krajowe.
Mandat na Zebranie Krajowe posiadają:
a) członkowie Rady Krajowej,
b) członkowie Rad Podregionów,
c) członkowie Rad Diecezjalnych,
d) członkowie Rady Młodzieży
§19
1. Zebranie Krajowe odbywa się raz w roku.
2. Termin, miejsce Zebrania Krajowego i porządek obrad ogłasza Rada Krajowa na co najmniej 2 miesiące przed ustalonym terminem.
3. Jeżeli członkowie Zebrania chcą wnieść jakieś sprawy do rozpatrzenia na Zebraniu
Krajowym, to najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Zebrania, zgłaszają wykaz spraw do Sekretariatu Rady Krajowej.
4. Każdy uczestnik Zebrania Krajowego może w czasie obrad wnieść pod obrady sprawy nie zawarte w programie za zgodą 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków Zebrania Krajowego.
§20
Do kompetencji i zadań Zebrania Krajowego Wspólnoty Krwi Chrystusa należy:
a) zgłaszanie kandydatów i wybór Animatorów Krajowych,
b) zatwierdzanie programu formacyjnego członków i kandydatów WKC,
c) powoływanie komisji do zmian i aktualizacji Statutu WKC,
d) zatwierdzanie zmian Statutu i Regulaminów WKC,
e) zatwierdzenie celu i zadań WKC w Polsce w danym roku formacyjnym.
§21
W skład Rady Krajowej wchodzi Moderator Krajowy oraz dwoje wybranych przez Zebranie Krajowe animatorów. Dodatkowo do rady może być powołany skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za formację.
§22
Moderatorem Krajowym WKC jest Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa Prowincji Polskiej lub mianowany przez niego kapłan CPPS.
§23
Wybory animatorów krajowych odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów spośród animatorów krajowych, podregionów, diecezjalnych i kandydatów zgłoszonych przez podregiony. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, wyboru dokonuje się w drugim głosowaniu zwykłą większością głosów spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
§24
1. Do kompetencji i zadań Rady Krajowej Wspólnoty Krwi Chrystusa należy:
a) redagowanie lub opiniowanie regulaminów,
b) zatwierdzanie nominacji animatorów podregionu,
c) zatwierdzanie nominacji animatorów diecezjalnych w porozumieniu z Radą Podregionu,
d) w zależności od potrzeb powoływanie skarbnika oraz osoby odpowiedzialnej za formację,
e) reprezentowanie Wspólnoty i promowanie duchowości Krwi Chrystusa,
f) ustalanie kalendarza spotkań, pielgrzymek, rekolekcji, odpustów na szczeblu krajowym,
g) koordynowanie oraz udzielanie pomocy podregionom i diecezjom w rozwoju WKC,
h) powoływanie komisji zadaniowych,
i) opracowanie celu i zadań WKC w Polsce w danym roku formacyjnym
2. Decydujący głos w Radzie Krajowej w sprawach spornych ma Moderator Krajowy.
§25
W skład Rady Podregionu Wspólnoty Krwi Chrystusa wchodzą mianowany przez Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa Moderator Podregionu oraz dwoje animatorów podregionu zatwierdzonych przez Radę Krajową.
2. Do kompetencji i zadań Rady Podregionu należy:
a) powoływanie animatorów diecezjalnych,
b) zatwierdzanie animatorów parafialnych,
c) reprezentowanie WKC we własnym podregionie,
d) animowanie i popularyzowanie grup Krwi Chrystusa działających w diecezjach,
e) propagowanie WKC tam, gdzie jest jeszcze nieznana i promowanie duchowości Krwi Chrystusa,
f) koordynowanie przyjętych kierunków działań w podregionie,
g) uczestnictwo w rekolekcjach i warsztatach dla animatorów diecezjalnych,
h) przygotowanie i prowadzenie dni skupienia dla animatorów diecezjalnych i parafialnych podregionu.
§26
1. Radę Diecezjalną Wspólnoty Krwi Chrystusa stanowi dwoje animatorów nominowanych przez Radę Podregionu i zatwierdzonych przez Radę Krajową.
2. Do kompetencji i zadań Rady Diecezjalnej Wspólnoty Krwi Chrystusa należy:
a) reprezentowanie WKC w kontaktach z kurią diecezjalną, opiekunem diecezjalnym, proboszczami parafii, w diecezjalnej radzie ruchów katolickich, w życiu Kościoła lokalnego
b) współpraca z opiekunami i animatorami innych ruchów działających w diecezji,
c) promowanie duchowości Krwi Chrystusa,
d) współpraca z Radą Podregionu i przełożonym domu misyjnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa,
e) mianowanie i odwoływanie animatorów parafialnych,
f) udzielanie wsparcia i troska o rozwój i formację animatorów parafialnych,
g) pomaganie w rozwiązywaniu problemów w grupach Krwi Chrystusa działających w parafiach,
h) wizytowanie spotkań parafialnych i spotkań grup Krwi Chrystusa,
i) prowadzenie formacji wstępnej dla kandydatów,
j) prowadzenie diecezjalnych dni skupienia,
k) uczestniczenie w formacyjnych dniach skupienia organizowanych przez Radę Podregionu WKC oraz w dorocznych rekolekcjach organizowanych przez Radę Krajową WKC,
l) Rada Diecezjalna WKC w porozumieniu z Radą Podregionu może wystąpić do Kurii z prośbą o ustanowienie (w osobie kapłana) opiekuna diecezjalnego WKC.
§27
Rada Parafialna Wspólnoty Krwi Chrystusa składa się z dwojga animatorów wyłonionych spośród animatorów grup, nominowanych przez Radę Diecezjalną i zatwierdzonych przez Radę Podregionu.
2. Do kompetencji i zadań Rady Parafialnej należy:
a) reprezentowanie WKC na terenie parafii i promowanie duchowości Krwi Chrystusa,
b) czuwanie nad prawidłową działalnością grup Krwi Chrystusa,
c) prowadzenie skupień parafialnych i przekazywanie tematów formacyjnych,
d) aktywne uczestniczenie w skupieniach diecezjalnych,
e) udział w formacyjnych dniach skupienia organizowanych przez Radę Podregionu WKC,
f) organizowanie i koordynowanie prowadzonych adoracji parafialnych i innych spotkań WKC ,
g) aktywny udział w życiu parafialnym,
h) troska o starszych i chorych członków Wspólnoty,
i) współpraca z animatorami diecezjalnymi,
j) występowanie z prośbą do księdza proboszcza o mianowanie opiekuna parafialnego WKC.
k) współpraca z księdzem proboszczem i opiekunem Wspólnoty.
§28
1. Do kompetencji i zadań Animatora Grupy Wspólnoty Krwi Chrystusa należy:
a) animowanie życia duchowością Krwi Chrystusa w grupie,
b) dbanie o dobre wzajemne relacje w grupie,
c) czuwanie nad prawidłowością przebiegu odbywanych spotkań,
d) udział w comiesięcznych spotkaniach parafialnych,
e) przekazywanie grupie tematów formacyjnych,
f) współpraca z animatorami parafialnymi,
g) zgłaszanie nowych kandydatów i członków grupy animatorowi parafialnemu,
h) troska o formację osób pragnących wstąpić do WKC,
i) przekazywanie Radzie Diecezjalnej opinii o kandydacie wyrażającym chęć wstąpienia do WKC.
§29
1. Na wszystkich szczeblach struktur zarządzania WKC wybiera się osoby pełniące funkcje sekretarza i skarbnika, spośród członków rad lub spoza nich.
2. Zadaniem sekretarza jest przede wszystkim prowadzenie i aktualizacja ewidencji członków.
3. Skarbnik troszczy się o pozyskiwanie środków w formie dobrowolnych ofiar oraz o roztropne dysponowanie środkami.
Rozdział VI
Sprawy majątkowe
§30
Wspólnota Krwi Chrystusa nie posiada osobowości prawnej oraz własnego majątku.
§31
Cele Wspólnoty realizowane są poprzez osoby pełniące bezpłatnie posługi.
§32
Środki na realizację celów Wspólnoty pochodzą z dobrowolnych ofiar pieniężnych i darowizn.
§33
Zarządzanie finansami WKC winno odbywać się w poczuciu odpowiedzialności i zgodnie z prawem
§34
Wspólnota Krwi Chrystusa wspiera dzieła Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
§35
1. Członkowie Wspólnoty składają dobrowolne ofiary.
2. Zebrane ofiary zasilają budżet WKC na wszystkich jej szczeblach i tworzą fundusz finansowy.
3. Podział środków odbywa się według zasad zawartych w regulaminie – „Formacja ekonomiczna WKC”.
Rozdział VII
Ewidencje i rejestry
§36
1. WKC prowadzi ewidencję swoich członków.
2. Ewidencja obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) aktualny adres korespondencyjny i zamieszkania,
c) przynależność do parafii, diecezji i podregionu.
3. Ewidencję członków prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków.
4. Dane przechowuje się i udostępnia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Rozdział VIII
Zmiana Statutu
§ 37
W celu dokonania zmian treści niniejszego Statutu, każdorazowo Zebranie Krajowe powołuje i zatwierdza Komisję Statutową.
§ 38
Zatwierdzenie zmian tekstu Statutu Wspólnoty Krwi Chrystusa Regionu Polskiego odbywa się w drodze głosowania większością 2/3 głosów członków Zebrania Krajowego, zgodnie z kompetencjami zapisanymi w niniejszym Statucie.
§ 39
Statut Regionu Polskiego WKC zatwierdza Dyrektor Centralny zgodnie z art. 18 Statutu Generalnego.
Rozdział IX
Przepisy końcowe
§40
Na podstawie niniejszego Statutu opracowywane są właściwe Regulaminy WKC , opiniowane przez Radę Krajową i zatwierdzane każdorazowo przez Zebranie Krajowe WKC.
§41
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Statutu Generalnego Wspólnoty Krwi Chrystusa zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich z dnia 24 maja 1988 poz. 714/88/S-61/A-58.
§42
Niniejszy Statut Wspólnoty Krwi Chrystusa Regionu Polskiego wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Centralnego.
Dekret ks. Generała zatwierdzający Statuty i jego tłumaczenie: