piątek, 15 września 2017

Temat Formacyjny na wrzesień 2017 r..

Tajemnica Paschalna w codzienności życia Wspólnoty Krwi Chrystusa

Tajemnica Paschalna. Zakorzenieni w woli Ojca i podtrzymywani mocą Ducha Świętego staramy się dopełnić „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Jednoczymy się więc w Jego ofierze z nadzieją, miłością i radością, wypełniając wiernie obowiązki stanu i łączymy nasz krzyż z krzyżem Zbawiciela. (Statut Generalny Wspólnoty Krwi Chrystusa, str. 8-9).
(…)
W Statutach Regionu Polskiego WKC punkt mówiący o Tajemnicy Paschalnej brzmi już bardziej konkretnie:
Tajemnica Paschalna. Motywem przewodnim życia członków WKC jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej. Formacja WKC zakłada, że członkowie będą uczyli się „dawać w życiu własną krew razem z krwią Chrystusa” (SG 4). Każdy otwiera z miłością swoje serce dla krwawiącego Zbawiciela, mistycznie obecnego w trudnościach, cierpieniach, w samotności oraz w niesprawiedliwości i ofiaruje się z Nim Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia świata. (Statuty Wspólnoty Krwi Chrystusa, s. 21-22)
Tytuł obu tych punktów brzmi Tajemnica paschalna, a więc na początku należałoby wyjaśnić co rozumiemy przez słowa tajemnica (misterium) i paschalna, a potem osadzić to wyrażenie w rzeczywistości teologicznej oraz w naszej duchowości Krwi Chrystusa.


1.      Znaczenie słów: tajemnica i pascha.

Wyraz tajemnica, jak wyjaśnia Leksykon Duchowości Katolickiej (str. 869), pochodzi od greckiego słowa mysterion, co oznacza zamknąć usta, kult, albo wiedzę zarezerwowaną tylko dla wtajemniczonych. W sensie szerszym może oznaczać rzecz ukrytą, niejasną, sekret. W języku łacińskim wyraz ten brzmi mysteriumlubsacramentum i oznacza widzialny znak ukrytej rzeczywistości zbawienia. (…)
W tradycji teologii kościoła katolickiego mówiło się o tajemnicy wcielenia Chrystusa, która odnosiła się do rzeczywistości, w której Jezus, jako Druga Osoba Boska, przyjął ludzkie ciało i ludzką naturę oraz otajemnicy paschalnej Chrystusa, która odnosiła się do męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Natomiast wyraz sacramentum zaczęto odnosić do sakramentów świętych.
W teologii duchowości katolickiej wyrażenie tajemnica jest powiązane ze

środa, 6 września 2017

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych

Termin: 01-03.12.2017 r.

 Temat: Pokochać teściową

Rozpoczęcie w pt godz. 18.oo kolacją i zakończenie w niedz. 
godz. 14.00 obiadem
Miejsce: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Józefa
ul. Ks. Pronobisa 6a Swarzewo;
Poczta: 84-100 Puck
tel.:(58) 674 14 29
www.ozarow.cpps.ple-mail: swarzewo@odkupieni.pl
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie rekolekcji !  

Uwaga!  opieka nad dziećmi (od 3 lat) zapewniamy tylko podczas konferencji. Narzeczeni, którzy przybędą na te rekolekcje, mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu tych rekolekcji
Uwaga podczas rekolekcji możliwość rozmów z doświadczonymi parami małżeńskimi z poradnictwa rodzinnego !
Zgłoszenia: Furta, Tel. 58) 674 14 29lub ks. Bogusław 694 451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 26.11.2017 r.

Ofiara za udział w rekolekcjach: 170,00 zł./osoba dorosła; 85,00 zł./dzieci od trzech lat
Ofiara obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w rekolekcjach
Ofiara bez noclegu z wyżywieniem 110 zł
Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:
Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa PKO BP SA Wejherowo33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"
Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwiga Pulikowska, żona i matka trojga dzieci. Od wielu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania ...

poniedziałek, 4 września 2017

List na początek roku formacyjnego 2017/18 do animatorów

Ożarów Maz. 23.08.2017 r.
                                       Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce

Błogosławiona Krew Jezusowa!

            Pozwólcie Drodzy Bracia i siostry, że na początku serdecznie Was pozdrowię po wakacyjnej przerwie i zachęcę do refleksji nad naszym powołaniem, a szczególnie powołaniem ludzi świeckich w Kościele i świecie. Aby to wyrazić przytoczę najpierw kilka cytatów z dokumentów Kościoła, które mają fundamentalne znaczenie:
(SG4). „Ideał życia. Reguła życia, którą Wspólnota Krwi Chrystusa proponuje nam, swoim członkom, streszcza się w słowach Ewangelii:  „Nikt  nie  ma  większej  miłości  od  tej,  gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Tak jak Jezus, Syn Boży, okazał swoją miłość oddając swoją Krew, tak my, prowadzeni przez Ducha Świętego, zobowiązujemy się kochać aż do złożenia ofiary z naszego życia Bogu i braciom (LG 42)”.
„Już Pius XII powiedział, że „wierni, a ściślej świeccy, zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności. Dlatego to oni, i przede wszystkim oni, winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, oraz pozostających z nim w łączności Biskupów. Oni są Kościołem16.(CL 9)
„W swojej odpowiedzi na pytanie „kim są wierni świeccy”, Sobór odbiegł od poprzednich definicji, w większości negatywnych, i przyjmując zdecydowanie pozytywny punkt widzenia, stwierdził z całym przekonaniem, że są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest „szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej”14(CL 9)
„Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich. Zadania w tej dziedzinie można w sposób właściwy wypełnić tylko wówczas, gdy jest się przekonanym o jedynej i niezastąpionej wartości rodziny dla rozwoju społeczeństwa”(CL 40).
„Ogromne znaczenie posiada spójność życia wiernych świeckich, jako tych, którzy winnidążyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dlatego w odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać się do Boga, spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom, prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie”46.(CL 17)
Kiedy byśmy otwarli Katechizm Kościoła Katolickiego to tam znajdziemy wciąż na nowo konkretne wskazówki o celu istnienia i powołania ludzi świeckich i źródłach rozwoju tego powołania. KKK 785 mówi, że także świeccy mają stać się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. KKK 864 przypomina nam, że duszą apostolstwa zawsze jest Eucharystia.Ona uzdalnia do prawdziwej miłości.
 KKK 897 definiuje pojęcie wiernych świeckich : "Pod nazwą świeckich rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele iw świecie".
Myślę, że tyle wybranych cytatów  niech wystarczy do rozbudzenia w sobie na nowo powołania i charyzmatu do którego Bóg nas wezwał, także zapraszając do Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Rok 2017 kończy kadencje animatorskie w naszej Wspólnocie, dlatego chciałbym Was prosić dalej o modlitwę o dobre wybory i mianowania animatorów, oraz o gotowość do przyjęcia wyzwań w naszej Wspólnocie i w Kościele lokalnym.
Wysyłam Wam także już na nowy rok formacyjny 2017/18 pierwsze dwa tematy formacyjne napisane według naszych ustaleń przez Podregion Częstochowski. Zachęcam do przekazania kolejnych tematów, oraz świadectw związanych z nimi, abyśmy mogli umieścić je w kolejnym już Zeszycie Formacyjnym WKC nr 3 przed czuwaniem na Jasnej Górze. Chciałbym przypomnieć także animatorom Podregionów o naszym spotkaniu z Radą Krajową WKCw sobotę 7.10.2017 r. w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. od godz. 8.00. W ramach tego spotkania chciałbym także porozmawiać osobno z naszymi moderatorami podregionów. Niebawem przyślę plan tego spotkania. Warto przypomnieć, że8.10.2017 r. do obiadu spotyka się także Komisja Regulaminowa WKC, także na to spotkanie serdecznie zapraszam.
Pozdrawiam w Krwi Baranka !
Ks. Bogusław Witkowski CPPS Moderator Krajowy WKC

skróty:
SG- Statuty Generalne WKC

CL- Jan Paweł II, POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
CHRISTIFIDELES LAICI


KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego