piątek, 14 maja 2021

Nowenna

 23  maja - Niedziela Zesłania  Ducha  Świętego, a  jednocześnie Odpust Matki i  Królowej Przenajdroższej  Krwi. Dzisiaj  14 maja zaczęła  się  Nowenna  do  Ducha  Świętego.  Zachęcamy,  aby  każdy  w  miarę  swoich  możliwości  brał  udział  w  tej  Nowennie.  


niedziela, 9 maja 2021

Odeszła do Pana s. Alicja Czerniawska - Misjonarka Krwi Chrystusa (MSC}

W dniu 9 maja 2021 roku odeszła do Pana s. Alicja Maria Czerniawska - Misjonarka Krwi Chrystusa.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie
A światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech Ona zgładzi nasze grzechy,  obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności.
Amen

sobota, 1 maja 2021

Temat majowy!

 Apostolska misja wspólnoty w głoszeniu mocy Krwi Chrystusa.

 

     Wśród wielu form życia chrześcijańskiego istnieją wspólnoty, które Duch Święty uzdolnił do zwrócenia uwagi na Tajemnicę Paschalną, na Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jezus Chrystus w Misterium Paschalnym jest Cierpiącym , Ukrzyżowanym Zbawicielem, który przelewając  Krew oddał swoje życie za życie świata. A zmartwychwstając otworzył każdemu z ludzi drogę do wielkanocnej chwały. Wokół Misterium Paschalnego  ze szczególnym akcentem na Tajemnicę Przelania Najdroższej Krwi Jezusa, koncentruje się  działalność Stowarzyszenia Krwi Chrystusa (SKC). W szeregach swoich wspólnot Stowarzyszenie gromadzi osoby świeckie i duchowne, zobowiązujące się pogłębiać duchowość  Krwi Chrystusa, a także żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu świętego. Dla tych osób zbawcze dzieło Męki, Śmierci i Zmartwychwstania dokonane w mocy przelania Chrystusowej Krwi jest centralnym środkiem uzdalniającym ich do realizacji powierzonej misji. Ukierunkowani na Tajemnicę Krwi Chrystusa utożsamiają się z Ukrzyżowanym i  Zmartwychwstałym Panem. Doświadczają Paschy jako przeżycia cierpienia i bólu w perspektywie nadziei na zmartwychwstanie do wiecznego życia z Bogiem. Wyrażają Panu Bogu nieustanną wdzięczność za przelaną Krew Zbawiciela dającą wyzwolenie z okrutnego jarzma grzechu, śmierci i szatana, za wielki dar odkupienia. Wprowadzają w życie charyzmat Apostołów Krwi Chrystusa: Św. Kaspra Del Bufalo i św. Marii De Mattias. 

Każdego dnia pamiętają o słowach św. Marii De Mattias :

Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia dusz” (list 708). 

Mają głęboką świadomość, że miłość miłosierną Bóg ukazuje w Przelanej Krwi Jezusa, w Jego przebitym Sercu – źródle wszystkich łask. Zaświadczają, że Krew Chrystusa jest skarbem Kościoła. Mocą sakramentów ożywia i umacnia Lud Boży. Daje siły do uświęcenia każdego wierzącego. Są świadkami i uczestnikami Jej triumfu gdy przywraca zdrowie chorym, nadzieję wątpiącym, przebaczenie grzesznym. Gdy jest zdrojem miłosierdzia, zwycięża złe duchy, jest mocą wyznawców, ostoją zagrożonych, ochłodą pracujących, pociechą płaczących, nadzieją pokutujących, otuchą umierających, pokojem i słodyczą serc, wybawieniem dusz z otchłani czyśćcowej, zadatkiem życia wiecznego … 

Dlatego w sposób duchowy każdego dnia wraz z Maryją stoją pod Krzyżem Jezusa i zbierają Najdroższą Krew wypływającą z przebitego Serca Jezusa. Przez moc Chrystusowej Krwi są obecni we wszystkich miejscach bólu, cierpienia, choroby, niesprawiedliwości, przemocy… krzyku cierpiącej, poranionej ludzkości. Niosą ulgę i pomoc w cierpieniu, pociechę w strapieniu, współczującą miłość opatrującą skaleczone miejsca na ciele i duszy. Wszystkie sprawy pogubionego, błądzącego, cierpiącego i chorego świata zanurzają w otwartych Ranach i Krwi Zbawiciela. Intencje te przedstawiają Bogu Ojcu przede wszystkim w Ofierze Mszy Świętej oraz w modlitwach Ofiarowania Krwi Chrystusa. Ufając  potędze Krzyża i zbawczej mocy Krwi Chrystusa stoją na straży Dekalogu i Prawa Miłości. Przejęci swoją misją wcielają w życie prawdę: „Bóg tak umiłował świat, że  Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął lecz życie wieczne miał”. (J 3,17).   Szanując każdą Kroplę Chrystusowej Krwi  z  wielkim zaangażowaniem bronią wartości chrześcijańskich, moralnych, patriotycznych, kulturowych. Chętnie oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdrowie … na rzecz dobra całego Kościoła. Miejscem ich działania jest środowisko: rodzinne i parafialne, środowisko pracy i społeczności lokalnej. Swoją misję realizują przede wszystkim przez posługę modlitwy i realizację zadań wynikających z przynależności do SKC.

 Posługa modlitwy                                                                                  

 „Módlmy się dużo, aby Pan ożywił wiarę i żeby wszyscy zostali zbawieni” (MDM list685).

 

 Każdy należący do SKC zobowiązuje się: 

- każdego dnia czytać i rozważać teksty Pisma Świętego, odmówić modlitwy ku Czci Krwi Chrystusa, otaczać modlitwą intencje SKC wskazane na dany miesiąc, prośby i intencje przekazane przez Księdza opiekuna i animatorów oraz wskazane przez władze Kościoła dotyczące obecnej sytuacji w Kościele, w ojczyźnie i na świecie, a także modlitwy wynikające z osobistych i wspólnotowych postanowień.

 - przynajmniej raz w tygodniu brać udział w Ofierze Mszy Świętej, godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, podejmować modlitwę i pokutę w intencji nawrócenia grzeszników i inne wezwania w odpowiedzi na znaki i potrzeby czasu, aby ratować ludzi dla Boga.

- uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych dla członków SKC ( Msza Święta, konferencja, adoracja, wymiana tajemnic różańca do Krwi Chrystusa).

- w ciągu roku uczestniczyć w dniach skupienia, odprawić rekolekcje, zgłębiać duchowość Krwi Chrystusa.

 Realizacja zadań

 Miłujmy się coraz bardziej i napełniajmy serca miłością… Pociągajmy dusze do Boku Jezusowego. Krew Jezusa jest całą naszą nadzieją i całym naszym dobrem. Krew Jezusa  przelana wśród wielkich mąk i z wielką miłością dla naszego dobra i zbawienia wiecznego” (MDM list 356).

 Zachęceni także przez Św. Marię De Mattias członkowie grup SKC zachęcają bliźnich do uczestnictwa w owocach odkupienia. Ich troska o zbawienie „drogich bliźnich” polega na przejrzystym osobistym i wspólnotowym świadectwie życia. Dzielą się wiarą i doświadczeniem miłosiernej miłości Boga, której codziennie doświadczają. Mają świadomość, że ich misja będzie o tyle owocna o ile będzie przejrzyste ich codzienne życie. Dlatego umocnieni Słowem Bożym i przyjmowanymi sakramentami a zwłaszcza Eucharystią, prowadzą ewangeliczny styl życia. Zaangażowani w życie parafialne są przedłużeniem kapłańskich rąk. Docierają do bliźnich błądzących po drogach życia. Rozmawiają z nimi i obejmują modlitwą wstawienniczą, a często podejmują pokutę i akty wynagradzające w intencji nawrócenia tych ludzi. Niosą współczucie, pociechę i wsparcie ludziom chorym i  samotnym. W razie potrzeby oddają swoją krew, aby ratowała życie innych. W parafiach organizują formacyjne dni skupienia. Uczestniczą w prowadzeniu modlitw i nabożeństw. Przygotowują adoracje i czuwania nocne, a także pielgrzymki do Sanktuariów. Na uroczystości i święta przygotowują dekoracje w świątyniach. Dbają o oprawę liturgiczną Mszy i nabożeństw. Organizują i biorą udział w procesjach: w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej oraz w jej oktawie, podczas odpustów parafialnych. Współtworzą Biuletyn „Apostołka”. Są zaangażowani w apostolaty: „Kropelka Krwi za ASC” i „Margaretka”. Podejmują Duchową adopcję dziecka poczętego. Bronią prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  Jest wiele wspólnot, które przygotowują  przedstawienia i akademie o tematyce religijnej i patriotycznej. Angażują się w organizację i przebieg pochodów Wszystkich Świętych, orszaków Trzech Króli, marszów dla życia. W miejscach pracy: słowem i czynem świadczą o przynależności do Boga i Kościoła. Są dyskretnymi apostołami pokoju, jedności, sprawiedliwości i duchowego zmartwychwstania. W społeczności lokalnej są kochającymi Samarytanami.  Dla potrzebujących zbierają: żywność, lekarstwa, środki higieniczne, ubrania… Organizują składki dla rodzin poszkodowanych na skutek różnych katastrof i żywiołów natury. Odwiedzają dzieci w Domach Dziecka. Niosą pokrzepienie osobom starszym przebywającym w Domach Pomocy Społecznej. Wszędzie dają świadectwo o troskliwej miłości Boga, którego spotykają i trwają w Nim w zażyłości. Szerząc nabożeństwo i kult ku czci Krwi Chrystusa przyczyniają się do powstawania nowych grup SKC w kraju i za granicą. Wdzięczni  za łaskę uczestniczenia w dziele zbawienia, troszczą się aby jak najwięcej ludzi poznało miłość Boga, aby uwierzyło i zostało zbawionych. Dodają krople swoich aktów ofiarnej miłości do Kielicha Jezusowej Męki zwracając się do Odkupiciela słowami pieśni:

„Twoja Krew miłości źródło, niesie pokój moim łzom.

Twojej Krwi bezcenne krople, obmywają duszę mą.

Twoja Krew Największej chwały i największej godna czci.

Za Nią dziś wielbimy Ciebie i składamy dzięki Ci”.

 

s. Bernadetta Pajdzik, ASC