niedziela, 16 października 2011

Duchowość Krwi Chrystusa- Uroczystość odpustowa w Toruniu

Toruń Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Uroczystość odpustowa św. Kaspra del Bufalo
Homilia 16.10.2011.
Wstęp:
Po co obchodzimy po raz kolejny Odpust św. Kaspra? Nie chodzi tylko o spotkanie, o Mszę św. o stwierdzenie, że trudno należeć do tej Wspólnoty, że jest nas mało, albo że się starzejemy. Św. Kasper został ogłoszony świętym tzn. że jego życie i nauczanie, postawa jest aktualna na wszystkie czasy i zawsze ma coś nam do powiedzenia.
1.Rys Historyczny.
W Hymnie WKC św. Kasper del Bufalo jest nazwanym: Naszym Założycielem, przyjacielem biednych i samotnych, Wielkim mężem wiernym Kościołowi, Pasterzem pełnym Miłosierdzia i misjonarzem rozpalonym duchem. Każda zwrotka z tego hymnu to bardzo konkretne etapy z  życia św. Kaspra.
Nasz Założyciel. Uświadamiamy sobie, że Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa powstało w
określonym Momocie historii, podobnie WKC, że miało swój początek z
Woli Bożej. To Bóg tak chciał, to Bóg je powołał do istnienia. Jest to dar Boży. Nie wolno nam tego daru zmarnować. Zarówno Zgromadzenie jak i Wspólnota m a swoją drogę do świętości, ma swoje zadania misyjne. Misjonarze głoszą Słowo  Boże przez misje i rekolekcje, a świeccy przez życie duchowością Krwi Chrystusa.
·         Przypominamy, duchowość Krwi Chrystusa to relacja między Bogiem, a człowiekiem uwypuklająca aspekt Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Wyróżniamy następujące istotne elementy tej duchowości:                                                                                                                                                                           1. Doświadczenie Boga w Tajemnicy Paschalnej.  2. Droga modlitwy we Wspólnocie Krwi Chrystusa. 3 .Adoracja i Kontemplacja Krwi Chrystusa  . 4. Pojednanie przez Krew Chrystusa. 5. Solidarność jako odpowiedź na Krzyk krwi. 6. Moje świadectwo Odkupienia. 7. Wzajemna służba jako droga do budowania prawdziwej Wspólnoty. 8. Eucharystia-dziękczynienie za dar ofiary Jezusa Chrystusa. 9. Nadzieja i radość Ewangelizacji.   
B.  Charyzmat WKC (Krwi Chrystusa), czyli dar otrzymany od Boga.
2 elementy stałe:
a. Centrum duchowe: Krew Chrystusa (Tajemnica Paschalna)
b. Przyrzeczenia Chrztu św.
2 elementy zmienne:
a. apostolat przez głoszenie Słowa Bożego, ewangelizacja(życie Słowem Bożym i dawanie świadectwa). Akcent na to co głosimy.
b. Forma życia świeckiego wg, Nauczania Kościoła, Statutów Generalnych , Regionalnych      i Regulaminów spotkań WKC. Akcent na to w jaki sposób głosimy.
C.    Jan Paweł II naucza: „Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata winno się urzeczywistniać, gdyż „tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa”37.(ChL  15).
D.   Celem WKC jest:
a)   osobista formacja członków
b)   ożywienie życia parafialnego
c)   apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa
d)   budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny
e)   działalność charytatywno - opiekuńcza
f)   praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
g)   wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
h)   ewangelizacja
i)   obrona życia ludzkiego
j)   walka o godność każdego człowieka
k)   promocja rodziny.2. Odniesienie do czytań liturgicznych.
I. czytanie: „Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon”(Iz 52,8). Powrót Boga na Syjon to obraz obecności Boga w Swoim Narodzie, to obraz nawrócenia i powrotu do Boga.
Św. Kasper to ten , który głosił obecność Boga, był tym, który wzywał do nawrócenia ludzi w swoich czasach.
My także dzisiaj mamy głosić obecność Boga i wzywać do nawrócenia.
II. czytanie: 14 Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. 15 Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie(…)Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, 21 niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen (Hbr 13,14-21).
Chrześcijanin, członek Ruchu Kościelnego , członek WKC  jest gotowy składać ofiarę dla Jezusa i razem z Nim.  I równocześnie ma pamiętać iż Jego Mistrz to uczynił i Jego Mistrz daje mu swoja Łaskę, która go uzdalnia do pełnienia Woli Boga, także do składania ofiary…
Ewangelia  mówi o spełnieniu się obietnicy przyjścia Mesjasza, który ubogim przyniesie Dobrą Nowinę, więźniom ogłosi wolność, a niewidomym przejrzenie, uciśnionych będzie odsyłał wolnymi(…).  „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.  Mesjasz, Jezus  Chrystus został wybrany i posłany do tej misji: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19).
Podobnie i Każdy z nas jest wybrany i namaszczony do tego zadania. Nie jesteśmy sierotami. Pan nas napełnił Duchem św. do zadań w Kościele i we Wspólnocie.
3.  Św. Kasper mówi do nas dziś:
List 9 z 1836 r. (L. O. s. 67)
                „ Najgłębsza tedy pokora, miłość najgorętsza i zarazem roztropna, cierpliwość niepokonana, i wśród cierpień mistycznie rodząca tyle dobrych czynów- oto są bogactwa, które winny nas zdobić dla uświecenia naszego i drugich”.

Wybór Jezusa Ukrzyżowanego. List 2 z 1827 r. (LO. s. 22).
                „ W nas, o Najmilsi, a nie w murach, ani w towarzystwie, ani w atmosferze, w jakiej się znajdujemy, są korzenie naszego zła, które musimy wyrwać. Na tym polega leczenie, poprzez które umarli duchowo dla wszystkiego i dla wszystkich, żyjemy jedynie dla Jezusa Ukrzyżowanego.”
Miłość ożywia wszystko. List 2 z 1827 r. (LO. s. 20).
„ I gdybyśmy nawet poświęcali zdrowie w posłudze, biada nam, jeśli wszystko nie jest ożywione miłością. <<gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.>>(1 Kor13,2).” Natomiast błogosławieni jesteście, jeśli u stóp Krzyża nabędziemy  tego życia duchowego”.
881. Gorliwość (Ep. IX, nr 3785, 146)
                Wzrasta we mnie gorliwość dla chwały Bożej: bardziej niż posługi i dzieła, które miłuję w Bogu ponad siebie samego, pragnąłbym samotności i życia pustelniczego. Gwar miasta napawa mnie niepokojem, zdaje mi się, że jestem bardzo bliski śmierci i to jest przedmiotem moich rozważań. Nabożeństwo do Boskiej Krwi jest bronią naszych czasów. Jeśli przydarzy się Siostrze okazja, by szerzyć nasze nabożeństwo, proszę do mnie napisać w sprawie książeczek, a także w jakiejkolwiek innej sprawie; czyńmy wielkie dobro dla chwały Bożej. Proszę mi pomagać i prosić innych o pomoc dla mnie przez wiele długich modlitw. W nich pokładam ufność, modlitwy otworzą dla mnie raj, ponieważ wyjednują światło, odwagę, wiarę, cierpliwość i umartwienie duchowe wobec wszystkiego. O Boże, kiedyż będziemy nieodwracalnie Twoimi? Nie jest to kwestia jednego dnia, lecz całego życia, które przemija niewypowiedzianie szybko. Któregoś dnia podczas modlitwy, wpatrując się w Krucyfiks, zdało mi się, że słyszę słowa: „Widzisz, o synu, moją Boską Krew: wylałem ją z powodu cierpień i z powodu cierpień trzeba ją adorować”. Ludzkim odczuciem jest to słowo - cierpieć, lecz później należy przyjąć na siebie krzyż. To są wielkie schody do nieba!...
Zakończenie:
Ukazaliśmy rys z życia św. Kaspra jako Założyciela. Warto jeszcze przypomnieć  fakt Jego wierności Kościołowi aż po cierpienie i wygnanie. My też potrzebujemy dziś wierności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz