czwartek, 29 kwietnia 2010

VII temat formacyjny: Miłość jednoczy



VII temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość jednoczy -
                                                               
Słowo Życia: JA i Ojciec jedno jesteśmy”(J 10,30)
Rozważanie wspólne: ( J 17, 20-26)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia (kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie (miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie (Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie (Miłość daje zdrowie, to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…).Tworzenie Wspólnoty-domu. (Miłość wzajemna na wzór Trójcy św. przez kenozę, troska o obecność Jezusa Pomiędzy nami, ewangelizacja przez obecność i piękno).Miłość daje mądrość (kto kocha ten jest mądry). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, jednoczy.  
1.Sobór Watykański II o jedności (Dekret o Ekumenizmie)
KATOLICKIE ZASADY EKUMENIZMU
DE 2. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg Ojciec zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, by stawszy się człowiekiem odrodził przez odkupienie cały rodzaj ludzki i zgromadził go w jedno. Syn Boży, zanim ofiarował sam siebie na ołtarzu krzyża jako niepokalaną hostię modlił się do Ojca za wierzących mówiąc: „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17,21), a w Kościele swoim ustanowił przedziwny sakrament Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność Kościoła. Uczniom swoim dał nowe przykazanie wzajemnej miłości i przyrzekł Ducha Pocieszyciela, żeby został z nimi na zawsze jako Pan i Ożywiciel.
A Pan Jezus ukrzyżowany i uwielbiony wylał przyobiecanego Ducha przez którego lud Nowego Przymierza, będący Kościołem, wezwał oraz zgromadził w jedność wiary, nadziei i miłości, jak naucza Apostoł: „Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,4-5).
2. Katechizm Kościoła Katolickiego o jedności.
KKK 813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: "Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": "Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła" (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:
Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).
KKK 814 Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiaj różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: "We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża
nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).
3.Wnioski istotne dla nas.

(Jedność, Miłość, która jednoczy, komunikacja, listy, korespondencja, mass-media)
- Jedność budujemy przez prawdziwą Miłość, która staje się wzajemną
- Wzorem jedności Trójca święta (odmienność w jedności).
- Droga do jedności to: Modlitwa, Słowo. Czyn;  Jezus Opuszczony, Miłość aż do oddania życia(pakt jedności)
- Jedność jest Darem Ducha św.
- Jeśli wytrwasz w Miłości pomimo wszystko, to Twój największy nawet wróg, a co dopiero przyjaciel będzie czuł się kochanym i odpowie na tę Miłość wzgl. Ciebie, lub też zacznie kochać innych, zacznie oddawać tę miłość kochając innych.
- Jezus modlił się o jedność swoich uczniów: ”aby byli jedno aby świat uwierzył” tzn: aby mieli pomiędzy sobą taką miłość wzajemną, aby niewierzący i poszukujący poznali, że Bóg istnieje.
-„Oto co najbardziej pociąga w naszych czasach;  wejść w największą kontemplację, a pozostać wśród ludzi, człowiek obok człowieka.
Chciałabym powiedzieć więcej: zniknąć w tłumie, aby przepoić go tym, co Boże, tak jak nasiąka kawałek chleba w winie.
Chciałabym powiedzieć więcej: włączeni w zamysł Boga wobec ludzkości wplatać w rzesze wątek światła i jednocześnie dzielić z bliźnim poniżenie, głód, ciosy, chwile radości.
Ponieważ tym, co najbardziej pociąga i w naszych, i w każdych czasach jest to, co najbardziej ludzkiego a zarazem Boskiego można pomyśleć: Jezus i Maryja, Słowo Boże-syn cieśli, Stolica Mądrości- matka domu” (Chiara Lubich)
- Taka Miłość dzieli się z innymi tym co Bóg zrobił w moim sercu (informacja)
- Ważne jest dzielenie się, czynienie wspólnie relacji z tego co robimy
- Ważne jest pilnowanie listów i korespondencji (tu może krążyć Miłość)
- Ważne są środki masowego przekazu używane dla ewangelizacji i w służbie jedności
- Ważne jest roztropne korzystanie z mediów. Wybieranie to co wartościowe


4.      Św. Kasper del Bufalo

3 lipca 1825

Do Pani Luigii del Bufalo – Rzym

Wiwat Krew Jezusa Chrystusa

Droga Bratanico
            Nadeszła Uroczystość Bożej Krwi… To święto ogromnej miłości do Jezusa! Tak, kochajmy Jezusa nieustannie i niezwłocznie, by kochać Go wiecznie w Raju. Adorować krwawiącego Jezusa jest częścią naszej Religii, to wielkie dobro dla wiecznego zdrowia naszego i naszych bliźnich, módlmy się szczególnie o dobro dla naszych Świętych Misji i Dzieł Apostolskich, które czynione są dla Świata Katolickiego. Krzyż jest dla nas mistycznym drzewem zdrowia; błogosławiona Dusza stojąca w Cieniu tego drzewa i zbiera z niego owoce świętości i nieba. To także księga, z której odczytujemy miłość Boga odkupiciela; i wreszcie drzewo krzyża jest również bronią przeciw demonowi będąc równocześnie schodami do Nieba. W dzisiejszą Świętą Uroczystość takie powinniśmy żywić uczucia.
[streszczenie] Św. Kasper pisze o możliwości wysłania chustek, książeczek i pozdrawia prosząc o modlitwę.
                                                                                                          Ks.Kasper del Bufalo


x. bw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz