poniedziałek, 26 kwietnia 2010

VI temat formacyjny: Miłość rodzi mądrośćVI temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość rodzi mądrość -
                                                               
Słowo Życia: Ty Jesteś Wszystkim, ja jestem niczym”(Ch. L).
Rozważanie wspólne: ( 1 Kor 1,17-31)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia (kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie (miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie (Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie (Miłość to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…).Tworzenie Wspólnoty-domu. (Miłość wzajemna na wzór Trójcy św. przez kenozę, troska o obecność Jezusa Pomiędzy nami, ewangelizacja przez obecność i piękno). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, która daje mądrość.  
1.      Sobór Watykański II o „mądrości”. (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES).
KDK 15 (Godność rozumu, prawda i mądrość). Człowiek słusznie sądzi, że uczestnicząc w świetle Bożej
myśli góruje swym rozumem nad światem rzeczy. Na przestrzeni wieków, dzięki pilnemu ćwiczeniu swego twórczego ducha, postąpił niewątpliwie w naukach doświadczalnych, w umiejętnościach technicznych i w sztukach wyzwolonych. W naszych czasach zaś doszedł do wybitnych osiągnięć, zwłaszcza w badaniu i podporządkowaniu sobie świata materialnego. Zawsze jednak szukał prawdy głębszej i znajdował ją. Umysł bowiem nie jest zacieśniony do samych zjawisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć rzeczywistość poznawalną, mimo że w następstwie grzechu jest częściowo przyciemniony i osłabiony.

Na koniec natura intelektualna osoby ludzkiej udoskonala się i powinna doznać udoskonalenia przez mądrość, która umysł człowieka łagodnie pociąga ku poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre. Przepojony nią człowiek dochodzi poprzez rzeczy widzialne do niewidzialnych.

Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. A zaznaczyć jeszcze trzeba, że liczne narody mniej zasobne ekonomicznie, a bogatsze w mądrość mogą innym przynieść niezwykle wiele pożytku.

Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi człowiek przez wiarę do kontemplacji i pojmowania tajemnicy planu Bożego.
2.             Katechizm Kościoła Katolickiego o „modrości”.
KKK 292 Stwórcze działanie Syna i Ducha Świętego zapowiadane w Starym Testamencie (Por. Ps 33, 6; 104, 30; Rdz 1, 2-3). a objawione w Nowym Przymierzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest jasno potwierdzone przez regułę wiary Kościoła: "Istnieje tylko jeden Bóg... On jest Ojcem, jest Bogiem, Stwórcą, Sprawcą, Porządkującym. On uczynił wszystko przez siebie samego, to znaczy przez swoje Słowo i przez swoją Mądrość" (Św. Ireneusz, Adversus haereses, II, 30, 9). "przez Syna i Ducha", którzy są jakby "Jego rękami" (Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 20, 1). Stworzenie jest wspólnym dziełem Trójcy Świętej.
KKK 272 Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus ukrzyżowany jest więc "mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi" (1 Kor 1, 24-25). W zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec "na podstawie działania (swojej) potęgi i siły" okazał "przemożny ogrom mocy względem nas wierzących" (Ef 1,19).
KKK 122          Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także "sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia"  (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 15.).
3.             Wnioski istotne dla nas.

 - Studium i mądrość:

I. Czytery sposoby praktykowania Mądrości
a. Próba Boga o Mądrość
b. Sposób Miłowania jak Jezus( wiara-widzieć J-sa, jednoczyć się, stawać się pustym, miłość do końca)
c. Kochać Jezusa Opuszczonego i żyć Jego Wolą w chwili obecnej
d. Utrzymywać Obecność Jezusa w rodzinie, wspólnocie przez Miłość Wzajemną. Tworzyć prawdziwy Kościół.

II. Jak jest z czasem na modlitwę i na studium? Nie wolno nam ich traktować jak „kopciuszka” spychając ją na drugi plan .
III. W studium najważniejszą sprawą jest szukać prawdy. Nie można tego osiągnąć bez pomocy z góry, na modlitwie. Czy jest ideał, który nie upada, przemija? Pyta siebie Chiara Lubich. Odkrywa ze tym Ideałem jest Bóg. Wiedza, kariera, małżeństwo, dom-budynek może być zburzony. Bóg-Prawda pozostaje. Dlatego decyduje się wybrać ten Ideał za jedyny skarb swojego zycia. Wtedy decyduje się wynieść książki na strych.

- Największa mądrość to miłowanie Boga i bliźniego (Bóg obecny w Słowie, Chlebie Eucharystycznym, Wspólnocie, w bracie).

4.      Św. Kasper del Bufalo

List 2 z 1827 r. (LO. s. 22).
            „ W nas, o Najmilsi, a nie w murach, ani w towarzystwie, ani w atmosferze, w jakiej się znajdujemy, są korzenie naszego zła, które musimy wyrwać. Na tym polega leczenie, poprzez które umarli duchowo dla wszystkiego i dla wszystkich, żyjemy jedynie dla Jezusa Ukrzyżowanego.”


List 2 z 1827 r. (LO. s. 20).
„ I gdybyśmy nawet poświęcali zdrowie w posłudze, biada nam, jeśli wszystko nie jest ożywione miłością. <<gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.>>(1 Kor13,2).” Natomiast błogosławieni jesteście, jeśli u stóp Krzyża nabędziemy  tego życia duchowego”.


x. bw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz